مجموعه ورزشی جاذبه کیش

  • آدرس : کیش-میدان المپیک-جنب شهر زیرزمینی کاریز
  • نلفن تماس : +982125917955

    اولین دکل فلزی پرش بانجی جامپینگ به ارتفاع ۶۰ متر بانجی جامپینگ در اروپا به ورزش مدیران یا manager sport معروف شده استزیرا که مدیران در لحظات بحرانی بایستی به نحو احسنت مدیریت بحران نموده و با غلبه بر ترس خود (پرش از ارتفاع) می توانند به این موفقیت دست یابند.

    اولین تیرول خاورمیانه به طول ۲۰۰ متر. لمس حس لیز خوردن بر روی طناب و طی نمودن ارتفاع با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر

    سرعت پرتاب یک صندلی هواپیمای جنگی در هنگام پرتاب تا 60 متر و تجربه تاثیر گرانشی 4/8 g